Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi tiettyihin vastuualueisiin keskittyäkseen nimittää valiokuntia, joihin kuhunkin kuuluu kolmesta viiteen hallituksen jäsentä. Hallitus valitsee myös kunkin valiokunnan puheenjohtajan. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Hallituksessa on tällä hetkellä kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, henkilöstövaliokunta ja tarkastusvaliokunta. Kunkin valiokunnan tehtävät on kuvattu hallituksen hyväksymissä valiokuntien työjärjestyksissä, joita on viimeksi päivitetty vuonna 2016. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Kukin valiokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätöksensä kollektiivisesti ja on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Sen tehtäviin kuuluu myös tarvittaessa etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien nimitysvaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja Jukka Suominen.

Vuoden 2017 aikana valiokunta kokoontui viisi kertaa. Nimitysvaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta valmistelee organisaatioon ja henkilöstöön liittyviä asioita mukaan lukien toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemis- ja nimitysasioita ja seuraajasuunnittelua sekä henkilöstöstrategiaa ja -politiikkoja.

Henkilöstövaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien henkilöstövaliokuntaan ovat kuuluneet Pekka Ala-Pietilä (pj.), Doug Baillie ja William R. Barker. Lisäksi henkilöstövaliokuntaan valittiin Ralf K. Wunderlich, jonka toimikausi henkilöstövaliokunnan jäsenenä alkoi 1.7.2018.

Vuoden 2017 aikana henkilöstövaliokunta kokoontui kolme kertaa. Henkilöstövaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla tiettyjä taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi yhtiön taloudellisen raportointiprosessin sekä sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Se myös arvioi lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta kiinnittäen erityistä huomiota tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden tarjontaan ja valvoo lakisääteistä tilinpäätöksen tilintarkastusta. Tarkastusvaliokunta myös valmistelee ja laatii varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta sekä käsittelee tilinpäätöksen ja useita muita yhtiön julkistettavaksi tulevia raportteja.

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimen tai tilintarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäsenet eivät osallistu konsernin juoksevan hallinnon hoitamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuvat valiokunnan jäsenten lisäksi yhtiön talousjohtaja sekä tarvittaessa muita yhtiön johtoon kuuluvia henkilöitä. Tilinpäätöstä käsiteltäessä ja muutoin tarvittaessa kokouksiin osallistuu myös tilintarkastaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu valiokunnan päättämän aikataulun mukaisesti, mutta vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 yhtiökokouspäivästä lähtien tarkastusvaliokuntaan ovat kuuluneet Jukka Suominen (pj.), Anja Korhonen, Kerttu Tuomas ja Sandra Turner.

Vuoden 2017 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet vuonna 2017 ja osallistumisprosentti kokouksiin löytyvät alla olevasta taulukosta.