Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

Emoyhtiön omistajille
kuuluva osakekohtainen tulos =

Tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä
Emoyhtiön omistajille kuuluva
laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos =
Laimennettu tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus
Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Käyttökate =

Liikevoitto + poistot

Velkaantumisaste (gearing) =

Korolliset nettovelat
Oma pääoma yhteensä
 
Sidotun pääoman tuotto (RONA) =

100 x liikevoitto (12 kk liukuva)
Nettovarat (12 kk liukuva)

Operatiivinen rahavirta =

Liikevoitto + Poistot (sisältäen arvonalennukset) - Investoinnit + Käyttöomaisuuden myynnit +/-  Vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

Oma pääoma osaketta kohti =

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kauden lopussa

Oman pääoman tuotto (ROE) =

100 x Tilikauden voitto (12 kk liukuva)
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

100 x (voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva)
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)

Yllä kerrottujen IFRS:n mukaisten ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi Huhtamäki saattaa käyttää raporteissaan oikaistuja tunnuslukuja, jotka on johdettu IFRS:n mukaisista tai vaihtoehtoisista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Oikaistut tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan niitä käytetään IFRS-tunnuslukujen lisäksi.