Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme

Meille kestävä kehitys on ympäristön kohtelemista vastuullisesti, sosiaalista yhtäläisyyttä ja vastuuta sekä tuotteiden kehittämistä oikeaan tarkoitukseen. Kokonaisvaltainen vastuu ympäristöstä tarkoittaa ympäristöasioiden jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.

Pakkauksilla on merkittävä rooli ruoan suojaamisessa läpi arvoketjun. Pakkauksemme on suunniteltu tehokkaiksi ja turvallisiksi sekä suojaamaan elintarvikkeita niiden käyttöön asti. Ruoan arvoketjun kaikissa vaiheissa optimaalinen pakkaus vähentää ympäristövaikutuksia. Innovoimme ja uudistamme tuotteittamme jatkuvasti esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia raaka-aineita, keventämällä pakkauksia ja helpottamalla niiden kierrätettävyyttä.

Vastuullisuus Huhtamäellä on jaettu seuraaviin pääperiaatteisiin:

     •    Valmistamamme pakkaukset
     •    Tuotantomme
     •    Toimitusketju
     •    Henkilöstö


SERTIFIOIDUT JA TURVALLISET PAKKAUSRATKAISUT

Yhdistämällä pitkän kokemuksemme uusiutuvista, uusiokäytettävistä, kierrätettävistä ja biohajoavista tuotemateriaaleista pakkausalan tuntemukseen, voimme vastata asiakkaidemme toiveisiin saada enemmän toimivia pakkauksia, jotka on tuotettu kestävän kehityksen periaatteella ympäristöä säästäen.

Vastuullisuutta arvioitaessa olemme ottaneet huomioon pakkauksille asetetut vaatimukset sen koko elinkaaren ajan. Vastuullisuus ja raaka-aineiden jäljitettävyys on tärkeä osa materiaalien hankintaa ja turvallista käyttöä. Kaikki valmistamamme

kartonkipikarit ja -lautaset  tulevatkin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä ja materiaalilla on PEFC-sertifikaatti.

 

KESTÄVÄ TUOTANTO & KIERRÄTYS

Valmistamme kerta-astioita ja pakkauksia mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Pyrimme jatkuvasti vähentämään energian käyttöä tuotannossamme ja parantamaan tuotantojätteen kierrätysastetta. Energian ja muiden resurssien tehokas käyttö vähentää sekä päästöjä että kustannuksia ja auttaa meitä olemaan vastuullinen kumppani asiakkaillemme.

Tuotannossamme syntyvä jäte on pääasiallisesti kartonkipakkausten leikkuujätettä, joka toimitetaan kokonaisuudessaan kierrätykseen. Tuotteemme on myös valmistettu tarkkojen laatuvaatimuksien mukaan, noudattaen hyvien tuotantotapojen (GMP: Good Manufacturing Practice) asetusta.

Kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä ja kaikilla käyttämillämme materiaaleilla on olemassa selkeät, hyväksytyt hävitysohjeet. Jokaisella materiaalilla on pakkauksissa oma tunnusmerkkinsä, joten loppukäyttäjälle kierrättäminen on helppoa ja luontoa kunnioittavaa. Olemme kaikkien pohjoismaisten jätteenlajittelutoimijoiden kumppani ja löydät kyseisen markkinan kierrätysohjeet paikallisesti toimivan organisaation kotisivuilta.

Pohjoismaiden kierrätys-organisaatiot eri markkinoilla

 

DOKUMENTOITU & VASTUULLINEN TOIMITUSKETJU

Pakkausvalmistajana raaka-ainetoimittajat ovat tärkeä osa arvoketjuamme. Arvioimme jatkuvasti laatua niin tuotteiden, toimittajien kuin raaka-aineiden osalta koko tuotteen elinkaaren ajan ja meillä on tarkka dokumentoitu laaduntarkkailuprosessi.

Laatujärjestelmämme on perusta prosessien kuvaamiselle ja toiminnan ohjeistamiselle. Käytämme tuotteissamme vain sertifioituja, elintarvikekelpoisia materiaaleja ja teemme jatkuvasti esimerkiksi laboratorio- & aistinvaraistestejä sekä toimittaja-auditointeja. Pyrimme löytämään käyttämämme raaka-aineet läheltä ja minimoimaan näin kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

Olemme sitoutuneet kaikessa toiminnassamme sertifioitujen laatu,- ympäristö, hygienia ja turvallisuusjärjestelmien toteuttamiseen sekä puun alkuperän seurantajärjestelmiin. Sertifioitu toimintajärjestelmämme osoittaa, että meillä on selkeästi määritellyt puitteet, dokumentoidut toimintatavat sekä vastuu arvioida ja kehittää toimintaa jatkuvasti.

Sertifikaattejamme & sitoumuksiamme mm:

     •    Avainlippu
     •    PEFC-sertifikaatti
     •    Joutsenmerkki
     •    ISO14001 & 9001
     •    Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja
     •    Kemianteollisuuden Responsible Care /Vastuu huomisesta -ohjelma

Lisätietoa sitoumuksistamme, ota yhteyttä asiakapalvelu@huhtamaki.com

HENKILÖSTÖ

Arvostamme ja kehitämme henkilöstöämme ja haluamme tarjota heille yhtäläiset mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen. Henkilöstöstrategiamme pohjautuu Huhtamäen arvoihin, konsernin eettisiin toimintaohjeisiin ja yhteisesti määriteltyihin käyttäytymismalleihin. Noudatamme sosiaalisen vastuun (SA8000) standardin mukaisia toimintatapoja. Turvallisuusjärjestelmämme avulla varmistetaan turvallinen työympäristö, kehitetään työtapoja sekä edistetään henkilöstön henkistä hyvinvointia.


Työturvallisuus on erittäin tärkeää päivittäisessä toiminnassamme. Panostamme sen jatkuvaan kehittämiseen erityisesti vaikuttamalla työntekijöiden asenteisiin työturvallisuutta kohtaan ja rohkaisemalla ennakoivaan ajatteluun.  Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on 0 työtapaturmaa.

 

kaikesta pakkauksiin käyttämästämme materiaalista on kierrätettyä materiaalia.