Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär för oss miljöhänsyn, socialt ansvar och respekt för människors lika värde samt att utveckla rätt produkter för varje ändamål. Ansvar för miljön innebär att miljöaspekter kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Förpackningarna spelar en viktig roll för att skydda innehållet i hela värdekedjan. Våra förpackningar har designats för att vara effektiva och säkra samt skydda från producent till användning. Miljöpåverkan minskar när en livsmedelsförpackning är optimal för alla skeden i värdekedjan. Vi utvecklar och förnyar kontinuerligt våra produkter, till exempel genom att ta i bruk nya råvaror, tillverka lättare förpackningar och underlätta materialåtervinning.

Huhtamakis samhällsansvar är uppdelat i följande huvudprinciper:

•    Förpackningarna som vi tillverkar

•    Vår produktion

•    Leveranskedjan

•    Personalen

 

CERTIFIERADE OCH SÄKRA FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Vi är väl förtrogna med förpackningsindustrin och har lång erfarenhet av produktmaterial som är förnybara, biologiskt nedbrytbara samt kan återanvändas och materialåtervinnas. Denna kombination gör att vi kan svara upp mot kundernas önskemål om mer funktionella förpackningar som tillverkas med både miljöhänsyn och hållbar utveckling i åtanke.

Utgångspunkten för vårt företagsansvar är att beakta de krav som ställts på förpackningarna under hela deras livscykel. Ansvarsfullhet och råmaterialets spårbarhet är en viktig del när det gäller anskaffning och säker användning av materialen. Alla de kartongbägare och kartongtallrikar som vi tillverkar kommer från hållbart brukade skogar och materialet är certifierat enligt PEFC


HÅLLBAR PRODUKTION & MATERIALÅTERVINNING

Vi tillverkar engångskärl och förpackningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Avsikten är att kontinuerligt minska energiförbrukningen i produktionen och förbättra materialåtervinningsgraden för produktionsavfall. Effektiv användning av energi och andra resurser minskar såväl utsläpp som kostnader och hjälper oss att vara en ansvarsfull partner för våra kunder.

Merparten av vårt produktionsavfall kommer från kartongförpackningarnas utskärningsmaskiner och levereras i sin helhet till materialåtervinning. Vi tillverkar även produkter med stränga kvalitetskrav enligt förordningen om god tillverkningssed (GMP: Good Manufacturing Practice).

Alla våra produkter kan lämnas till materialåtervinning och för de material vi använder finns tydliga, godkända instruktioner om hur förpackningsavfallet ska hanteras. Eftersom varje material har en specifik symbol på förpackningarna har vi gjort det lätt för slutanvändaren att med respekt för miljön återvinna materialet. Vi är samarbetspartner till alla de aktörer som upprätthåller återvinningssystem i de nordiska länderna. Lokala instruktioner om återvinning finns på webbplatsen för den organisation som är verksam på respektive marknad.

Organisationer som upprätthåller återvinningssystem på de olika marknaderna i Norden
     •    Rinki Oy : Finland
     •    FTI  AB : Sweden
     •    Gront Punkt Norge AS : Norway

 

DOKUMENTERAD & ANSVARSFULL LEVERANSKEDJA

I egenskap av förpackningstillverkare är råmaterialleverantörerna en viktig del av vår värdekedja. Vi gör kontinuerligt en bedömning av kvaliteten såväl när det gäller produkter, leverantörer som råmaterial under produktens hela livscykel och vår kvalitetsstyrningsprocess är noggrant dokumenterad.

Systemet ställer krav på att beskriva processer och fastställa rutiner som säkrar verksamhetens kvalitet. I produkterna använder vi bara certifierade, livsmedelsgodkända material och vi gör kontinuerligt till exempel laboratorietester och sensoriska bedömningar samt leverantörsauditeringar. Avsikten är att skaffa råmaterial på nära håll och på så sätt minimera de utsläpp som transporter ger upphov till.

Vi förbinder oss att i all vår verksamhet verkställa system när det gäller kvalitet, miljö, hygien och säkerhet samt spårningssystem för virket. De certifierade verksamhetssystemen visar att vi har tydligt fastställda ramar och dokumenterad praxis samt tar ansvar för att kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten.

Några av våra certifikat & åtaganden:

     •    Nyckelflaggan

      •    PEFC-certifikat

      •    Svanenmärkning

      •    ISO14001 & 9001

      •    Internationella handelskammarens (ICC) stadga om hållbar utveckling

      •    Kemiska industrins internationella miljö-, hälso- och säkerhetsprogram Responsible Care

Kontakta gärna vår kundtjänst för närmare upplysningar om våra åtaganden (order@huhtamaki.com)

PERSONAL

Vi värdesätter och utbildar våra anställda och vill erbjuda dem lika möjligheter till yrkesmässig utveckling. Utgångspunkten i personalstrategin är Huhtamakis värderingar, koncernens etiska riktlinjer och gemensamt fastställda beteendekoder inom arbetsgemenskapen. Vi följer standarden för socialt ansvar (SA 8000). Vårt säkerhetssystem fastställer regler som gäller arbetsmiljö och säkerhet, utvecklar arbetsmetoder och främjar personalens mentala välbefinnande.

 Arbetarskyddet är av yttersta vikt i vår dagliga verksamhet. Fokus ligger på att kontinuerligt utveckla det i synnerhet genom att påverka arbetstagarnas attityd till arbetarskydd och uppmuntra till att vara förutseende.  Vårt långsiktiga mål är att helt undvika arbetsplatsolyckor.

Material vi änvänder för att tillverka förpackningar uppgår till 35 procent av återvunnet material